Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Feruzzi BV en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgave van Feruzzi BV zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan bij onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Feruzzi BV wordt bevestigd en daartegen binnen 4 (vier) dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en Feruzzi BV met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Feruzzi BV eerst nadat deze schriftelijk door Feruzzi BV zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Feruzzi BV dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere  bureaus de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welk bureau dit is geweest.

De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Feruzzi BV mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Feruzzi BV houdt zich voor, de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Feruzzi BV, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. De vergoeding hiervoor wordt door Feruzzi BV in/bij de prijsopgave verstrekt. 

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, digitale proef of het laatste prototype van het ontwerp c.q. de conceptrapportage te controleren en goed te keuren. Indien de klant deze controle en goedkeuring om welke reden dan ook niet nodig acht ligt het risico van eventuele fouten in het eindproduct bij de klant. 

8.  Termijn van levering
Een door Feruzzi BV opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Feruzzi BV is, ook bij een opgegeven termijn voor volbrenging van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Bij overschrijding van het schriftelijk vastgelegde termijn door Feruzzi BV is de aansprakelijk altijd beperkt tot het bedrag van het Feruzzi BV toekomende honorarium. Feruzzi BV is niet aansprakelijk voor een te late levering van producten uitbesteed aan derden.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

9. Auteursrecht en intellectuele eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp c.q. de conceptrapportage en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detail(aan-)tekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Feruzzi BV. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Feruzzi BV en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Feruzzi BV.

10. Auteursrechthebbende
Feruzzi BV garandeert aan opdrachtgever voor de door of namens Feruzzi BV aan opdrachtgever geleverde dienst of product, dat Feruzzi BV geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk.

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding
Feruzzi BV is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren, zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van Feruzzi BV openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Feruzzi BV dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Feruzzi BV en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de ontwerper, vormgever en/het bureau/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

13. Eigendom bij Feruzzi BV
Zolang geen nadere afspraken tussen Feruzzi BV en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper ter beschikking gestelde materialen zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Feruzzi BV.

Gebruik en licentie

14. Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Feruzzi BV, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp c.q. de conceptrapportage voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

15. Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Feruzzi BV veranderingen in de voorlopige en/of definitieve ontwerpen aan te brengen.

Feruzzi BV kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Feruzzi BV als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Feruzzi BV gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Feruzzi BV de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

18. Bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Feruzzi BV kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Honorarium

19. Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder zijn normale overheadkosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien Feruzzi BV door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart door opdrachtgever worden gehonoreerd.

21. Gebruiksvergoeding
In het tussen Feruzzi BV en opdrachtgever overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betaling

22. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Feruzzi BV nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,00.

23. Periodieke betalingen
Feruzzi BV heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij het verzorgen van product- en/of service-inkopen bij derden houdt Feruzzi BV zich het recht voor een aanbetaling van ten minste 60% te vragen van de eerder gedane prijsopgave.

24. Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Feruzzi BV binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en andere leveringen te gebruiken.

Herroepen en beëindigen opdracht

25. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Feruzzi BV zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt te vergoeden.

26. Duurovereenkomst
Wanneer de werkzaamheden van Feruzzi BV bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een opdrachtgever dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

27. Beëindigen opdracht
Indien naar redelijk oordeel van Feruzzi BV een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Feruzzi BV naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Feruzzi BV redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Feruzzi BV, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

28. Aansprakelijkheid
Feruzzi BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of ontwerp c.q. de conceptrapportage en/of de uitvoering/begeleiding hiervan, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd  –of van deze mogelijkheid heeft afgezien– en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handleidingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Feruzzi BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven die door haar zijn ingeschakeld voor het vervullen van de opdracht.

29. Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Feruzzi BV voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Feruzzi BV toekomende honorarium.

30. Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Feruzzi BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

31. Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart Feruzzi BV voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

32. Alle bedragen zijn vermeld in euro’s mits anders vermeld.

Overige bepalingen

33. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Feruzzi BV niet indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Feruzzi BV de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

34. Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot de door Feruzzi BV gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de wederpartij binnen een maand nadat Feruzzi BV zich schriftelijk jegens de wederpartij op de inhoud van deze bepaling heeft beroepen, aan Feruzzi BV schriftelijk kenbaar maakt te kiezen voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter. Op al deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn evenals de door Feruzzi BV gehanteerde bijzondere voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

*Feruzzi BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder dossiernummer 08202516.